Kamaiyah

Kamaiyah

19 Tracks

Tracks

Oakland Nights
Oakland Nights

Kamaiyah and Capolow Ft. Keak da Sneak

100 BPM

Mainstream / Hip Hop

1A

10/24/2020

637

Dirty
Dirty Intro Edit
Dirty QuickHitter
Oakland Nights
Oakland Nights(Dj Rukus 85-100 Transition)

Kamaiyah and Capolow Ft. Keak da Sneak

85 BPM

Tool's / Transitions

1A

10/24/2020

119

Dirty
Dirty QuickHitter
Get Ratchet
Get Ratchet(9AM Remix)

Kamaiyah Ft. J. Espinosa

98 BPM

Mainstream / Hip Hop

11A

04/07/2020

585

Clean
Dirty
Instrumental
Clean Intro Edit
Clean QuickHitter
Clean Acapella Out
Dirty Intro Edit
Dirty QuickHitter
Dirty Acapella Out
Why You Always Hatin
Why You Always Hatin

YG Ft. Drake & Kamaiyah

93 BPM

Mainstream / Hip Hop

5A

02/29/2020

1052

Clean
Dirty
Clean Intro Edit
Clean QuickHitter
Dirty Intro Edit
Dirty QuickHitter
Digits
Digits

Kamaiyah Ft. Capolow

97 BPM

Mainstream / Hip Hop

7A

02/26/2020

305

Clean
Dirty
Clean Intro Edit
Clean QuickHitter
Dirty Intro Edit
Dirty QuickHitter
Intro

95 BPM

Mainstream / Hip Hop

9A

02/26/2020

221

Clean
Dirty
Clean Intro Edit
Clean QuickHitter
Dirty Intro Edit
Dirty QuickHitter
Pressure

101 BPM

Mainstream / Hip Hop

7A

02/22/2020

523

Clean
Dirty
Clean Intro Edit
Clean QuickHitter
Clean Acapella In
Dirty Intro Edit
Dirty QuickHitter
Dirty Acapella In
1-800-Im-Horny
1-800-Im-Horny

Kamaiyah Ft. Too Short

100 BPM

Mainstream / Hip Hop

10A

02/22/2020

561

Clean
Dirty
Clean Intro Edit
Clean QuickHitter
Dirty Acapella
Dirty Intro Edit
Dirty QuickHitter
Get Ratchet
Get Ratchet

Kamaiyah Ft. J. Espinosa

98 BPM

Mainstream / Hip Hop

11A

02/22/2020

594

Clean
Dirty
Clean Intro Edit
Clean QuickHitter
Dirty Intro Edit
Dirty QuickHitter
Mood Swings

88 BPM

Mainstream / Hip Hop

4A

02/22/2020

226

Clean
Dirty
Clean Intro Edit
Clean QuickHitter
Dirty Intro Edit
Dirty QuickHitter