Lavish

Lavish

Berchie

Mainstream / Hip Hop

BPM68Key2A
Release2020Added09/15/2020
Downloads1056PublisherDef Jam
CleanLavish

175

DirtyLavish

165

Clean, Intro EditLavish

155

Clean, QuickHitterLavish

99

Clean, Acapella OutLavish

101

Dirty, Intro EditLavish

162

Dirty, QuickHitterLavish

99

Dirty, Acapella OutLavish

100