Lavish

Lavish

Berchie

Mainstream / Hip Hop

BPM68Key2A
Release2020Added09/15/2020
Downloads934PublisherDef Jam
CleanLavish

139

DirtyLavish

129

Clean, Intro EditLavish

146

Clean, QuickHitterLavish

91

Clean, Acapella OutLavish

93

Dirty, Intro EditLavish

153

Dirty, QuickHitterLavish

91

Dirty, Acapella OutLavish

92